Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาอย่างเท่าเทียม กิจกรรมหลัก การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยด้วยพลัง "บวร"

     วันที่ 11 กรกฏาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย มอบหมายให้ นายพงศพล พรเจริญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาอย่างเท่าเทียม กิจกรรมหลัก การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยด้วยพลัง "บวร" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในการนำหลัก "บวร" มาใช้ในการพัฒนาและพัฒนาคนทุกช่วงวัย...

[ 12-07-2567 ] Hits:320

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ให้บริการพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก

      วันที่ 28 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้ นางสาวปวริศา เพียรใจ นักวิชาการสาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน จากกรณีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 5 ตำบลนาคาย โดยได้รับการประสานงานจาก รพ.สต.คำหนามแท่ง ต.นาคาย ทั้งนี้ในช่วงฤดูฝนอาจมีน้ำขังในขยะและพื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นสาเหตุทำให้กิดการแพร่พันธ์ของลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกและอาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาด จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ป้องกัน...

[ 28-06-2567 ] Hits:48

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว ประจำปี 2567

     วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ดำเนินการโดยกองสวัสดิการสังคม อบต.นาคายร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี นายบัวลม ทรัพย์มูล ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลนาคาย ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านที่เข้าร่วมอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีประชาชนเข้าร่วม จำนวน 40 คน

[ 13-06-2567 ] Hits:87

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (บุญบั้งไฟ) ประจำปี 2567

     เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567องค์การบริการส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ร่วมกับภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่ตำบลนาคายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในเขตพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (บุญบั้งไฟ) ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม มรดกประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

[ 05-06-2567 ] Hits:103

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

วัดหนองเป็ด

      วัดหนองเป็ด หรือวัดจอมศรี เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ ๓ บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาคาย  อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับพระทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๗

[ 01-01-2565 ] Hits:1778

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ