Hot News :
สำนักปลัด

นางสาวนิภาพร อ่อนเชียง

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 088-1556366

 


พนักงานส่วนตำบล

นายสวัสดิ์ พรมทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายศราวุธ นาคำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายพละชัย แสงเขียว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายพละชัย แสงเขียว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 


พนักงานจ้าง

นางสาวสิรินภา สีมาโลฤทธิ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววราลักษณ์ ธานี

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวปวริศา เพียรใจ

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นายอัมพร วงษาหล้า

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางพิมประไพ จันทร์ส่อง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางรุ่งตะวัน บุญชิต

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวบรรณารัตน์ ดวงทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายคารมย์ พันธ์คำ

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวนภัสสร พึ่งกุล

พนักงานจ้างเหมา

นายศักดิ์ชัย ขาวสะอาด

พนักงานจ้างเหมา

นายวุฒิชัย แสนทวีสุข

คนสวน

นางสาวพัชราภา กลมดี

ภารโรง

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ