Hot News :

ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา ๑๗.๓๐น. นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้าง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยนายวสุรุจ สามารถ นายอำเภอตาลสุม ประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชนชาวอำเภอตาลสุม

     เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยภายหลังการฝึกอบรมจะมีการลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข และแมว ในพื้นที่ 13 หมู่บ้านของตำบลนาคาย เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ประชาชนท่านใดมีความประสงค์นำสัตว์เลี้ยงของท่านเข้ารับบริการ สามารถติดตามรายละเอียดวัน เวลา และสถานได้ตามรายละเอียดที่แนบ หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 045-950847

     องค์การบริการส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีบุญบั้งไฟเส็งกลองตำบลนาคาย) ประจำปี 2566 วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม มรดกประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

     วันที่ 30 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดยนางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย มอบหมายให้นายอัมพร วงษาหล้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาคายที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฝนตก และมีลมกรรโชกแรง ส่งผลให้เสาไฟหักโค่นล้มกีดขวางทางสัญจรและบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นลำดับต่อไป

  องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดยนางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย มอบหมายให้ นางรัตนา ผลรักษ์ ผู้อำนวยการกองคลังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และพนักงานกองคลัง ออกให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ พร้อมกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารและข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการชำระภาษีต่างๆของประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญของการชำระภาษีโดยออกให้บริการระหว่างวันที่ 20 - 28 เมษายน 2566 จึงประกาศมาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

     เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำเขื่อนลำเซบก ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกรที่มาจากตำบลนาคาย ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม และตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง กรณีได้รับความเดือดร้อนเรื่องการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับสถานีสูบน้ำลำเซบก โดยให้เหตุผลว่าได้รับผลกระทบจากพายุโนรูทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จึงไม่สามารถจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าได้ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 1.นายประวิทย์ ภาเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง 2.นายวสันต์ เกษแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จากการประชุมร่วมกันได้ผลสรุปคือ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จะเป็นตัวแทนในการทำหนังสือเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอแนวทางแก้ไขปัญหาและขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำเขื่อนลำเซบกที่ได้รับความเดือดร้อนตามที่เห็นสมควรต่อไป

      ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านคำหนามแท่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเป็ดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เปิดรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ปีการศึกษา2566 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย หมายเลขโทรศัพท์ 045-950847/063-3728627 และทางเว็บไซต์ www.nakhai.go.th

     วันที่ 7 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขภาพและสวัสดิการของผู้สูงอายุ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคายโดยมีผู้สูงอายุในตำบลเข้าร่วมจำนวน 200 ท่าน หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ได้มีกิจกรรมรดน้ำขอพร จากผู้สูงอายุและร่วมรำวงย้อนยุค ซึ่งสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน

     เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 07.30 น.นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างร่วมงานวันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี โดยมี นายวสรุธ สามารถ นายอำเภอตาลสุมเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้) จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย และนำกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน "วันจักรี" ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอร่วมพิธี

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "อบต.นาคายเกมส์" ประจำปีงบประมาณ2566 ขึ้นในระหว่างวันที่ 3 - 11 เมษายน 2566 ณ บริเวณสนามกีฬาชั่งคราว องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลนาคายมีกิจกรรมร่วมกัน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนและทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบต่อไป

     เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมประชุมประจำเดือน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เป็นประธานที่ประชุม มีบุคคลกรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในการประชุมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้เรื่อง "นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่" ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคายรับทราบแนวทาง DOs & Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย มีคุณธรรมสุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

     เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแสดงจากโรงเรียนต่างๆพร้อมซุ้มนิทรรศการ และการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็ก แสดงความสามารถ ที่ตนเองถนัด สนใจ และเหมาะสม ผ่านการแสดงหน้าเวที เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน ทราบบทบาทตนเอง เตรียมความพร้อม การมีส่วนร่วมของ ครอบครัว และ สังคม ในอนาคต ภายใต้คำขวัญของ นายกรัฐมนตรี ที่ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” นอกจากนี้ ยังมีการแจกรางวัล ขนมขบเคี้ยว ทำให้เด็กๆ และผู้ปกครองที่มา สนุกสนาน ประทับใจ

     เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี2565 ณ บริเวณวัดหนองเป็ด - โนนเจริญ ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทงสวยงาม เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี จะจัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี2565 ขึ้น ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณวัดหนองเป็ด - โนนเจริญ ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทงสวยงาม ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จึงขอเชิญประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

     เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมบ้านเรือนในเขตพื้นที่ตำบลนาคาย โดยการนำเรือออกลำเลียงสิ่งของที่จำเป็นออกมาและย้ายไปอยู่ที่สูง ต่อไป

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรสายด่วน/แจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง

     เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์พาเพลิน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาของนักเรียน รวมถึงการมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

     เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยการลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข และแมว ในพื้นที่ 13 หมู่บ้านของตำบลนาคาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม ถึง วันที่ 1 กันยายน 2565 ประชาชนท่านใดมีความประสงค์นำสัตว์เลี้ยงของท่านเข้ารับบริการ สามารถติดตามรายละเอียดวัน เวลา และสถานได้ตามรายละเอียดที่แนบ หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 045-950847

     เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ณ วัดบ้านคำฮี ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยในกิจกรรมนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาคายได้จัดกิจกรรมโครงการปันรัก ปันสุขเพื่อนำสิ่งของไปมอบให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิเช่น เสื้อผ้ามือสอง รองเท้า กระเป๋าฯลฯ ภายในงานได้มีการจัดแสดงสินค้าผลผลิตทางการเกษตรจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรง และสินค้าผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

      เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย นำข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ