Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัย ตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

      เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดยนางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัยตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ปีงบประมาณ 2566 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างขวางต่อไป

[ 14-09-2566 ] Hits:21

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมโครงการวันแม่ ประจำปี 2566

     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูต่อมารดา และผู้มีพระคุณ และเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงของเด็กนักเรียน การแสดงผลงานของนักเรียน และกิจกรรมระบายสีภาพวาดของผู้ปกครองและเด็กนักเรียน

[ 10-08-2566 ] Hits:58

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี2566

     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย มอบหมายให้ นางสาวปวริศา เพียรใจ นักวิชาการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ลงพื้นที่ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอตาลสุมและปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ในการให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป ในพื้นที่ตำบลนาคายฟรี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

[ 04-08-2566 ] Hits:49

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ให้บริการพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก

      วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้ นายรชฏ ผลบุญ เลขานุการนายกฯ และ นางสาวปวริศา เพียรใจ นักวิชาการสาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน จากกรณีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 โดยได้รับการประสานงานจาก รพ.สต.บ้านนาคาย ทั้งนี้ในช่วงหน้าฝนโรคไข้เลือดออกมีการแพร่ระบาด ขอให้ประชาชนในพื้นที่ป้องกัน...

[ 21-07-2566 ] Hits:55

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

วัดหนองเป็ด

      วัดหนองเป็ด หรือวัดจอมศรี เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ ๓ บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาคาย  อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับพระทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๗

[ 01-01-2565 ] Hits:932

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ