Hot News :

กิจกรรมสภา

     เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นายรำไพ คำแข็ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พิจรณาร่างโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พิจรณารื้อถอนป้อมยามบ้านโนนจิก หมูที่2 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาโครงการขุดลอกห้วยเสียวจุดนานายประสิทธิ์ บัวทอง หมู่ที่ 2 ตำบลนาคาย การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย และเรื่องอื่นที่ตามที่ประชุมเห็นควร

     เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นายรำไพ คำแข็ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย และเรื่องอื่นที่ตามที่ประชุมเห็นควร

     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นายรำไพ คำแข็ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย (ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ) และเรื่องอื่นที่ตามที่ประชุมเห็นควร

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ